กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่ เป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่

งานสาธารณสุข