วัดโคกสุข

วัดในตำบล

วัดโคกสุข เป็นวัดราษฎร์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สร้างขึ้นเป็นวัดนับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๔๓๒ อยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน ต่อมาเกิดอัคคีภัย ชาวบ้านจึงย้ายเสนาสนะมาสร้างขึ้น ณ ที่ตั้งอยู่ในปัจจุบัน โดยมีนายมี ดีเดย์ นายหล่อง พันธุ์แน่น และนายสีเทา พันธุ์แน่น บริจาคที่ดินให้เป็นที่สร้างวัดตั้งอยู่เลขที่  ๒๖๓ บ้านโคกสุข หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 

วัดโคกสุข ได้รับพระราชทานวิสุงครามสีมาเมื่อ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๗๙ เขตวิสุงคามสีมา กว้าง ๕๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ได้ผูกพัทธสีมา ในปี ๒๔๘๐ ตั้งอยู่บนเนื้อที่ไร่ ๖ ไร่ ๓ งาน ๓๔ ตารางวา โฉนดที่ ๖๘๐๓ เล่ม ๖๙ หน้า ๑  

อาณาเขต  

ทิศเหนือ          ยาว     ๗๐     วา     ติดต่อกับคลองลำโพนทอง 

ทิศใต้              ยาว     ๗๐     วา     ติดต่อกับหมู่บ้านโคกสุข 

ทิศตะวันออก     ยาว     ๔๓     วา     ติดต่อกับคลองสาธารณะ  

ทิศตะวันตก       ยาว     ๔๓     วา      ติดต่อกับคลองลำโพนทอง 

พื้นที่  

ลักษณะพื้นที่ตั้งวัดและบริเวณโดยรอบ เป็นที่ราบลุ่ม มีหมู่บ้านอยู่โดยรอบ มีถนนผ่านหน้าวัด เดินทางไป-มา สะดวก 

รายนามเจ้าอาวาสวัดโคกสุข ตั้งแต่รูปแรกจนถึงปัจจุบัน 

รูปที่  ๑     พระอธิการผอง                        พ.ศ.    ………..-๒๔๗๕ 

รูปที่  ๒     พระอธิการโละ                         พ.ศ.   ๒๔๗๖ – ๒๔๘๔ 

รูปที่  ๓     พระอธิการบุตร                         พ.ศ.   ๒๔๘๔ – ๒๕๒๒ 

รูปที่  ๔     พระครูพินิตธรรมาภรณ์                พ.ศ.   ๒๕๒๒ – ถึงปัจจุบัน 

ภาพ ๑ พระครูพินิตธรรมาภรณ์ 

สถานะเดิม 

        ชื่อถวิล นามสกุล พันธุ์แน่น อาชีพทำนา เชื้อชาติไทย สัญชาติไทย สัณฐานสันทัด สีเนื้อดำแดง ตำหนี ข้อศอกขวา บิดา ชื่อนายพูล พันธุ์แน่น มารดารชื่อ นางเทียน พันธุ์แน่น เดเมื่อวันจันทร์ที่๑๒ พฤษาคม พ.ศ.๒๔๙๕ ตรงกับวันแรม ๕ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะโรง ณ บ้านเลขที่ ๒ หมู่ที่ ๒ ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 

การอุปสมบท 

            พระครูพินิตธรรมาภรณ์ อายุ ๖๘ ปี เข้ารับการอุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๑ 

เวลา ๑๑.๐๐ น.ขณะอายุได้ ๒๖ ปี ที่วัดโคกสุข ต.หนองเต่า อ.บ้านหมี่ จ. ลพบุรี โดยมีพราะครูธรรมาภิมนฑ์เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการบุตร ฐิตปญโญ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระอธิการสุรัส ภูริปุญโญ เป็น พระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา เกตธมโม 

หลวงพ่อจันทร์พระประธานในอุโบสถ วัดโคกสุข 

               หลวงพ่อจันทร์ เป็นประธานในอุโบสถวัดโคกสุข สร้างขึ้นมา พร้อมกับการสร้างอุโบสถ เมื่อปี พ.ศ. 2475คนสร้างมีชื่อว่า จันทร์ ชาวบ้าน จึงเรียกกันติดปากว่า หลวงพ่อจันทร์ หลวงพ่อจันทร์ เป็นพระพุทธรูปปรางมารวิชัย ประทับอยู่ฝั่งตะวันตกของอุโบสถ หันพระพักตร์ ไปทางทิศตะวันออก โดยมีพระอัครสาวก ซ้าย-ขวา นั่งประนมมือ อยู่ด้านหน้า 

               หลวงพ่อจันทร์ เป็นพระที่ชาวบ้านโคกสุข และหมู่บ้านไกล้เคียง จะเข้ามากราบสักการะและขอพรอยู่เป็นประจำและที่ผ่านมาก็จะมี ผู้ขอพรไว้สำเร็จ ก็จะเข้ามาแก้ ตามที่ขอพรไว้ 

หลวงพ่อเพชรพุทธมหามงคล 

เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ปรางมารวิชัย ประดิษฐาน ณ หน้า ศาลา เปรียญวัดโคกสุข สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2555 โดยมีพระประจำปี ปุณณโก และครอบครัว ได้บริจาคทรัพย์ และสร้างขึ้นเพื่อ เป็นพุทธ บูชา และให้ประชาชนทั่วไปที่ผ่านไป-มา ได้เข้ามากราบไหว้ เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ตัวเอง สามารถมองเห็นได้ เมื่อผ่านหน้าวัดและเข้าไปในวัด