โครงการหยุดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร

สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองเต่า

โครงการหยุดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร โดย สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองเต่า ประจำปีงบประมาณ 2561   ในวันพุธที่  1  สิงหาคม  2561   ณ อาคารอเนกประสงค์  โรงเรียนวัดพานิชธรรมิการาม 

เนื่องจากวัยรุ่นที่ตั้งครรภ์ไม่พร้อมมีอายุน้อยลงมาก วัยรุ่นเหล่านี้จึงขาดวุฒิภาวะในการจัดการกับปัญหาชีวิตที่เกิดขึ้น วัยรุ่นบางคนไม่ทราบว่าตนเองตั้งครรภ์ ทำให้ไม่ได้ดูแลสุขภาพร่างกาย และไม่ได้รับอาหารเสริม บุตรของแม่วัยรุ่นมักประสบปัญหาสุขภาพไม่สมบูรณ์แข็งแรง น้ำหนักน้อย บางรายหาทางออก โดยวิธีการทำแท้ง ผลจากการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย อาจทำให้เด็กตกเลือด ติดเชื้อ รุนแรงจนอาจเสียชีวิตได้ บางรายก็ต้องออกจากโรงเรียน เนื่องจากอับอายส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของแม่วัยรุ่นในอนาคต 

สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองเต่า ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงจัดทำโครงการให้ความรู้กับเยาวชน  เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้เรื่องเพศศึกษา และพัฒนาการทางเพศของตนเอง โดยให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการคิด มีการเรียนรู้โดยใช้กลุ่มเพื่อน เปิดโอกาสให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ฝึกให้เยาวชนได้คิดถึงปัญหาทางเพศ การแก้ไขและการป้องกันปัญหาเพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่อง เพศศึกและพัฒนาการของตนเองเมื่อเข้าสู่วัยรุ่น มีทักษะในการจัดการกับสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ ให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของการเห็นคุณค่าในตนเองและสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง  สร้างเครือข่ายในโรงเรียน ขยายผลความรู้ให้กับเยาวชนในโรงเรียน