โครงการเด็กไทยยุคใหม่มีจิตอาสา  ร่วมพัฒนาชาติ สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองเต่า  อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี    ประจำปีงบประมาณ  2563

กิจกรรมหน่วยงาน สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองเต่า

สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองเต่า ได้ตระหนักถึงความสำคัญและความจำเป็นในการปลูกจิตสาธารณะให้กับเด็กและเยาวชน  จึงจัดทำ “โครงการเด็กไทยยุคใหม่มีจิตอาสาร่วมพัฒนาชาติ”  โดยให้ความรู้ และปลูกฝังความเป็นจิตอาสา กับเด็กและเยาวชน  เพื่อให้เติบโตอย่างมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของสังคม  เด็กและเยาวชนมีความมุ่งมั่น ที่จะทำประโยชน์ให้ประเทศชาติหรือสังคม เยาวชน คือ อนาคตของชาติการปลูกจิตสำนึกด้านจิตสาธารณะ (Public  Mind) คือการปลูกฝังจริยธรรมให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเอง และสังคม เป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมจากภายใน ให้บุคคลรู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ  และร่วมมือ ในการทำกิจกรรม  ที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมหรือกิจกรรม  ที่ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  และสร้างสรรค์ประโยชน์สุข  ของคนในสังคมร่วมกัน ก่อให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของในสิ่งที่เป็นสาธารณะในสิทธิและหน้าที่  ที่จะดูแลและบำรุงรักษาร่วมกัน  เกื้อกูลช่วยเหลือ  ผู้ที่ทุกข์ยาก  หรือผู้ที่ร้องขอความช่วยเหลือ  โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย หรือกฎระเบียบสังคมลักษณะสำคัญประการหนึ่งของกิจกรรมจิตสาธารณะก็คือ เป็นกิจกรรมตามความสมัครใจ  เด็กและเยาวชน จะต้องลงมือกระทำด้วยความรับผิดชอบของตนเอง โดยคำนึงผลประโยชน์ที่สังคม จะได้รับจากการกระทำดังกล่าวนั้น จึงทำให้เด็กและเยาวชน