โครงการ พัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดในภาวะวิกฤติ เหตุพิบัติภัยหนูต้องรอด ประจำปี 2566

สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองเต่า

วันศุกร์ที่ 14 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองเต่า จัดกิจกรรมโครงการ พัฒนาทักษะการเอาชีวิตรอดในภาวะวิกฤติ เหตุพิบัติภัยหนูต้องรอด ประจำปี 2566    ในแต่ละปี ประเทศไทยต้องประสบปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบ (Impact) จากการเกิด สาธารณภัย (Disaster) ตามความรุนแรงของสภาพปัญหา แตกต่างกันตามประเภทของสาธารณภัย เมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ และสถิติการเกิดสาธารณภัย ในประเทศไทยตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน  อุทกภัย อุบัติเหตุ     ภัยแล้ง และอัคคีภัยจะมีสถิติการเกิดที่บ่อยครั้งมากกว่าสาธารณภัยประเภทอื่นๆ ภัยธรรมชาติเป็นภัยที่เกิดขึ้น อย่างฉับพลัน นำมาซึ่งการทำลายล้างชีวิต และทรัพย์สิน มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งน้ำท่วม แผ่นดินไหว วาตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง ไฟป่า โคลนถล่ม ติดถ้ำ สึนามิ และอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงภัยที่เกิดจากมนุษย์  และการดำรงชีวิตเช่น ไฟฟ้าซ็อต ติดลิฟท์ แก๊สระเบิด ติดในรถ เหตุกราดยิง รวมถึงโรคระบาดต่างๆ โควิด 19 และไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆ  ล้วนคร่าชีวิตผู้คนไปมากมาย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าภัยพิบัติต่างๆ จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้ แต่หากมีการจัดการที่ดี ก็จะช่วยลดความเสียหายให้น้อยลง การให้ความรู้กับเด็กและเยาวชน ได้รู้เท่าทันธรรมชาติ รู้เท่าทันในวันที่ภัยมา รู้เท่าทันโรค และรู้รักษาเอาตัวรอดให้ปลอดภัย ดังนั้น การรู้เท่าไว้กัน รู้ทันไว้แก้ รู้แท้ปฏิบัติ  รู้ชัดให้ศึกษา จึงจะรู้รอดปลอดภัย ไม่ว่าจะยุคไหนสมัยใดเหตุการณ์ไม่คาดฝันต่างๆ มักเกิดขึ้นอยู่เสมอแบบที่ไม่ตั้งตัว แต่หลายเหตุการณ์หากเรายั้งคิด มีสติสักนิดก็สามารถพาตัวเองออกมาจากเหตุฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัย แต่ก็ใช่ว่าคนเราจะมีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินได้บ่อยๆ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่เราไม่มีทางรู้เลยว่าสถานการณ์ฉุกเฉิน จะมาหาเมื่อไหร่ เรามีแนวทางป้องกัน และปฏิบัติยามเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ ที่คุณจำเป็นต้องรอดออกมาจากเหตุการณ์นั้นให้ได้มาแนะนำ เผื่อวันหนึ่งเราต้องใช้ความรู้นี้จริงๆ  การสอนให้ลูกหลานจดจำข้อมูลสำคัญ ที่จำเป็นต้องใช้ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน สอนลูกให้รู้จักเบอร์โทรฉุกเฉิน ยกตัวอย่างแนวการสอนเด็กๆ เพื่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆ ผู้ปกครองสามารถสอนลูกให้รู้จักเบอร์โทรฉุกเฉิน หรือสายด่วนเพื่อขอความช่วยเหลือ ได้ตั้งแต่ลูกอายุ 3 ขวบ สอนลูกให้ช่างสังเกต การเป็นคนช่างสังเกต และมีสติ จะช่วยบรรเทาเหตุอันตรายได้ในหลายกรณี สภาเด็กและเยาวชนตำบลหนองเต่า ตระหนักถึงประโยชน์ และความสำคัญ ของการป้องกันเหตุพิบัติภัย จึงได้จัดทำโครงการให้ความรู้กับเด็กและเยาวชนในตำบลหนองเต่า เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการสร้างจิตสำนึก และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยจัดให้มีหลักสูตร การเรียนการสอน การฝึกอบรม การรณรงค์ และการประชาสัมพันธ์ ในสถานศึกษา และชุมชน เกี่ยวกับการแจ้ง เตือนภัย การป้องกันภัย และแนวทางปฏิบัติ เมื่อเกิดภัยในแต่ละกรณี ด้วยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน องค์กรเอกชน และภาคประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมเพื่อการป้องกันภัย การบรรเทาภัย ลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อสร้างความตระหนักในการเฝ้าระวังภัยให้กับเด็กและเยาวชน และการให้ข้อมูลข่าวสาร โดยการให้ ความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้รับผิดชอบ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในทุกระดับ สร้างความเข้มแข็งระบบการเฝ้าระวังภัย  เตรียมความพร้อมให้กับเด็กและเยาวชน สามารถป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที ให้เด็กและเยาวชน ได้รับการปกป้องและคุ้มครองความ ปลอดภัย ทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ สามารถอยู่ในสังคมอย่างปลอดภัยและมีความสุข มีเด็กและเยาวชนในตำบลหนองเต่า และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการจำนวน 70 คน สถานที่ดำเนินการ ห้องประชุมช่วงมาลี  อาคารโดมอเนกประสงค์ และสถานที่รอบบริเวณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี