โครงการกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2560

กิจกรรมต่างๆ กิจกรรมศพด.อบต.หนองเต่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า แผนงานการศึกษา

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดยนายสังเวียน  ลักษณะพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าจัดโครงการ แข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหนองเต่าประจำปี พ.ศ.2560 เพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายอารมณ์-จิตใจ สังคมและสติปัญญา ได้รู้จักกฎกติกา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย  มีน้ำใจเป็นนักกีฬา

ได้ฝึกพัฒนาทักษะทางด้านกระบวนการคิด การแก้ปัญหา และกล้าแสดงออกในสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสม ได้รับความสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรม ได้รู้จักการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข เด็กมีมนุษย์สัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์อันดีกับผู้อื่น และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก,ผู้ปกครอง และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เด็กสนุกสนาน และมีส่วนร่วมในการแข่งขันกีฬา รับของรางวัล มากมาย กลับบ้านอย่างมีความสุข

  

  

  

  

  

  

  

  

คอมเมนท์