โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของครูผู้ดูแลเด็กและคณะกรรมการบริหารศูนย์เด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

กิจกรรมต่างๆ แผนงานการศึกษา

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า จัดอบรมการบริหารงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ ที่ห้องประชุมช่วงมาลี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า และในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เข้าศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ผ่านการเข้าประกวดและได้รับรางวัล     คือ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัดเทศบาลเมืองศรีราชา  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข 3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้องและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่ามีนโยบายในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ  เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น  คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบุคลากรทางการศึกษา และครูผู้ดูแลเด็ก  ได้รับความรู้ ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ในด้านต่างๆ และได้ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน   เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและเป็นการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

คอมเมนท์