โครงการศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2560

กิจกรรมต่างๆ กิจกรรมศพด.อบต.หนองเต่า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า แผนงานการศึกษา

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า อำเภอบ้านหมี่  จังหวัดลพบุรี  ในฐานะหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่รับผิดชอบการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน   ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาเด็กปฐมวัย  ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด จำนวน 3 ศูนย์ คือ 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพานิชธรรมิการาม  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกสุข 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่ามีนโยบายในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีประสิทธิภาพ  จึงได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2560 ขึ้น เพื่อให้คณะผู้บริหารท้องถิ่น  คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบุคลากรทางการศึกษา และครูผู้ดูแลเด็กได้รับความรู้ด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในดานต่างๆ และได้ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กปฐมวัยและเป็นการสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้าน การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสามารถ นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล ได้มาตรฐาน   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

คอมเมนท์