ต้นไม้ทรงปลูก ต้นศรีมหาโพธิ์ และ ต้นคูณ

แหล่งท่องเที่ยว

ความภาคภูมิใจของพสกนิกรชาวตำบลหนองเต่า  เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  เสด็จพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าหญิงสิรินทร (สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ (สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี) ทั้ง 4 พระองค์ ได้เสด็จมาทรงร่วมประกอบพิธียกช่อฟ้า พระอุโบสถ อันเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นพ้น แก่     พสกนิกรชาวบ้านตลาดหนองเต่า และได้ร่วมทำกุศลกับพระครูธรรมาภิมณฑ์  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงปลูกต้นศรีมหาโพธิ์   สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ    ทรงปลูกต้นคูณ