ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชนด้านสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

เอกสารแนบ