การป้องกันภัยหนาว ภัยแล้ง และระมัดระวังอัคคีภัย

ด้วยในช่วงเดือนพฤศจิกายนเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีร่องความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ปกคลุมประเทศไทย  เป็นเหตุให้ราษฎรได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะคนชราคนพิการและทุพลภาพเด็กไร้ผู้อุปการะผู้มีรายได้น้อยและราษฎรที่ยากจนรวมทั้งอากาศหนาวทำให้เกิดความแห้งแล้งและเกิดอัคคีภัยขึ้นบ่อยครั้งดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าขอประกาศให้ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลหนองเต่าถือปฏิบัติโดยมีรายละเอียดดังเอกสารแนบ

คอมเมนท์