รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 3/2559

ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 3 พ.ค.2559 ในคราวประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 12 ก.ค. 2559 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารต่อไปนี้

{pdf=files/บริหาร3,2559.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์