รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2566 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566)

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรประจำปี