จัดประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการธนาคารขยะหมู่บ้าน และให้ความรู้ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

การบริหารจัดการขยะมูลฝอย