คู่มือการปฏิบัติงานการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(กปท.)

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน