รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  ได้จัดทำโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่      สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  จึงรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567