บันทึกข้อตกลงต้านและลดการทุจริตโครงการที่มีลักษณะเป็นการฝึกอบรมและศึกษาดูงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตพื้นที่จังหวัดลพบุรี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เอกสารแนบ