แบบรายงานสรุปตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบ 12 เดือน)

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี