โอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง

กิจกรรมต่างๆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง

 

เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้องได้สอนให้เด็กๆ ได้รับรู้ถึงประวัติความสำคัญ  และความภาคภูมิใจของการมีธงชาติใช้ในประเทศไทยครบ 100 ปี เป็นสื่งที่แสดงให้เห็นว่า ไทยมีความเป็นเอกราช และเอกลักษณ์ มายาวนาน  โดยจัดกิจกรรม ร่วมกันเคารพธงชาติหน้าเสาธง ทุกเช้า  และคุณครูได้อ่านประวัติของธงชาติ พร้อมทั้งความหมายของแถบสี บนธงชาติ ให้เด็กๆ  ได้รับทราบเป็นประจำ สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง เด็กๆได้ร่วมกันร้องเพลงชาติและกล่าวคำปฎิญาณตน  หน้าเสาธง ด้วยความภาคภูมิใจ

    

คอมเมนท์