การปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566

กิจกรรมหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า โดยนายสุเทพ ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า  จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566  ในวันที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระกระเบื้อง