โครงการใส่ใจดูแล ห่วงใยผู้สูงอายุและผู้พิการ “เพื่อนช่วยเพื่อน”

กิจกรรมหน่วยงาน

วันที่ 12 เมษายน 2567  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า นำโดยนายสุเทพ  ด้วงมี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ร่วมกับชมรมผู้สูงอายุตำบลหนองเต่า จัดทำโครงการใส่ใจดูแล ห่วงใยผู้สูงอายุและผู้พิการ “เพื่อนช่วยเพื่อน”  ณ วัดสระกระเบื้อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สูงอายุและคนพิการมีความรู้ความเข้าใจ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ทั้งด้านโภชนาการ การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ และมีสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง  เพื่อให้ผู้สูงอายุและผู้พิการได้มีการพบปะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และทำกิจกรรมร่วมกัน และเพื่อให้การดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุมีความต่อเนื่องและยั่งยืน