จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมหน่วยงาน

จิตอาสาพระราชทานตำบลหนองเต่า จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ประกอบด้วยการทำความสะอาดถนน วัด ศาลาเอนกประสงค์ ตัดกิ่งไม้ รวมถึงการรณรงค์หยิดทรายอะเบทดำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันโรคไข้เลือดออก ระหว่างวันที่  10- 20 เมษายน 2566