การชำระอากรการฆ่าสัตว์ การคืนเงิน อากรการฆ่าสัตว์และการชำระค่าธรรมเนียนมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์

ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดทำประกาศ เรื่องการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การชำระอากรการฆ่าสัตว์ การคืนเงิน อากรการฆ่าสัตว์ และการชำระค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ โดยกำหนดเปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2567 จนถึงวันที่ 25 เมษายน  2567

เอกสารแนบ