ประกาศรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ที่ได้รับความช่วยเหลือ

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประกาศ

ตามที่ได้เกิดเหตุวาตภัยขึ้นในพื้นที่หมู่ที่ 2,3,4,5 และหมู่ที่ 8 ตำบลหนองเต่า เมื่อวันที่ 14, 23, 25, 28 พฤษภาคม 2563 และวันที่ 2 มิถุนายน 2563  ก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยประจำได้รับความเสียหาย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้รับแจ้งจากหมู่บ้าน เพื่อรับการช่วยเหลือ จำนวน 17 ราย มีรายชื่อผู้ประสบสาธารณภัย (วาตภัย) ดังรายชื่อแนบท้ายประกาศ

คอมเมนท์