ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง