โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2

งบประมาณรายจ่ายประจำปี