กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ และสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

งานกิจการสภา