แจ้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2562

บริหารงานบุคคล

ตามที่องค์การบริการส่วนตำบลหนองเต่า ได้จัดทำแผนพัฒนาพนักงานตำบล (พ.ศ.2561-2563) และองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่าได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์