รับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า

รายงานต่างๆ

ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ในคราวประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริการส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

คอมเมนท์

เอกสารแนบ