รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร อบต.หนองเต่า ครั้งที่ 11/2563

รายงานต่างๆ

ด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ในคราวประชุมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

คอมเมนท์

เอกสารแนบ