การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แผนดำเนินงาน

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มอบหมายท้องถิ่นอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการสำรวจข้อมูล/ประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) พร้อมทั้งจะแจ้งให้บันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

 

เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงให้ท้องถิ่นอำเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการดังนี้

  1. สำรวจข้อมูลด้านการเกษตรและข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน-น้ำใช้ (น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) จัดเก็บข้อมูลให้มีความสมบูรณ์
  2. กำหนดระยะเวลาสำรวจข้อมูล/ประชาคม ให้แล้วเสร็จภายในเดือน ธันวาคม 2559
  3. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เปิดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในเดือน มกราคม 2560
  4. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2560 

โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

{pdf=files/201612211458.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์