รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2559

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า ได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยวิสามัญ สมัยที่  2 ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเต่า สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

{pdf=files/201612281436.pdf|100%|1050|native}

คอมเมนท์