ข้อมูลเชิงสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2566   รอบ 12 เดือน

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี